• Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021

   • Formuláře přihlášek na SŠ lze zakoupit v prodejně SEVT nebo stáhnout a vytisknout z:

    http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

    Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

    - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

    - uchazeč může znovu podat do 1. března dvě přihlášky na jiné střední školy

    - není-li naplněn počet žáků, může ředitel střední školy nebo konzervatoře vyhlásit další kola přijímacího řízení

     

    1. kolo přijímacího řízení

    - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

     

    Jednotné přijímací zkoušky

    - konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (nevztahují se na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia, na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou)

    - konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky

    - každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek

    - u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště

    - hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %

    - ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku)

     

    Další kola přijímacího řízení

    - není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

    - není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

     

    Práva a povinnosti uchazeče

    -        uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky; uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

    -        uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy ze soutěží atd.)

    -        odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

    -        svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

    -        lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

    -        zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání).

    Termíny podávání přihlášek - denní forma vzdělávání:

    -        obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř: do 30. listopadu 2019

    -        ostatní obory vzdělání: do 1. března 2020

    Přijímací zkoušky

    talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

    dva termíny v období 2. – 15. ledna 2020

    talentová zkouška v konzervatoři

    dva termíny v období 15. – 31. ledna 2020

    talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou

    dva termíny v období 2. ledna – 15. února 2020

    jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání

    14. a 15. dubna 2020

    jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia

    16. a 17. dubna 2020

    náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

    13. a 14. května 2020

    školní přijímací zkoušky v 1. kole - obory s maturitní zkouškou

    dva termíny v období 12. – 28. dubna 2020

    školní přijímací zkoušky v 1. kole - obory se závěrečnou zkouškou

    22. - 30. dubna. 2020

    školní přijímací zkoušky v dalších kolech

    termíny stanoví ředitel školy *)

     *) není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

     

    Podrobnější informace o přijímacím řízení u výchovného poradce nebo na:

    http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

    http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

    https://prijimacky.cermat.cz/

    http://www.vyberskoly.cz/

     

    Mgr. Martina Hájková, VP