• Textová podstránka

   • Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

    V příštím školním roce naše škola otvírá přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují  přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně desetdětí.

    Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

    Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

    Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě.

    Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

    Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

    Sběr žádostí do přípravné třídy probíhá elektronicky od 1.5. do 14.5.2020

    Způsob dodání:

    1. Datová schránka -  ID datové schránky: k9hmjye – (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
    2. Email - reditel@zsjundrov.cz,  v kopii na: zastupce@zsjundrov.cz - (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
    3. Osobní doručení – 14.5.2020 od 13.00-17.00 hod
    4. Poštou - ZŠ Jasanová 2, Brno 637 00

    Kriteria pro přijetí:

    1. Spádové dítě s odkladem školní docházky

    2. Nespádové dítě s odkladem školní docházky 

    3. Spádové dítě bez odkladu školní docházky

    4. Nespádové dítě bez odkladu školní docházky