• Textová podstránka

   • Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

    V příštím školním roce naše škola otvírá přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují  přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně desetdětí.

    Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

    Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

    Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě.

    Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

    Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

    Den otevřených dveří 3.4.2020

    Zápis do přípravné třídy se koná 7.5.2020 od  13:00 do 17:00 na ZŠ Jasanová 2, Brno