• Školská rada

      ·        Školská rada dle zákona

      ZÁKON Č. 561/2004 SB., ŠKOLSKÝ ZÁKON, § 167

      (1)

      Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

      (2)

      Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

      (3)

      Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

      (4)

      Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

      (5)

      Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

      (6)

      Funkční období členů školské rady je tři roky.

      (7)

      Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

      ZÁKON Č. 561/2004 SB., ŠKOLSKÝ ZÁKON, § 168

      (1)

      Školská rada

              1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

             2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

             3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

             4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

             5.  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

             6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení       hospodaření,

             7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

             8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní  správy.

       

      (3)

      Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

      (4)

      O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

      (5)

      Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

      ZÁKON Č. 561/2004 SB., ŠKOLSKÝ ZÁKON, § 185

      (1)

      Školská rada podle tohoto zákona se ustaví do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do ustavení školské rady podle tohoto zákona vykonává její funkci rada školy zřízená podle dosavadních právních předpisů.

      PRÁVNÍ VÝKLAD 1/2005 SB., Č.J. 20 5566/2005-14

      Ke kompetencím školské rady v přechodném období podle § 185 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb.

      Ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví, že školská rada se zřizuje při všech základních, středních a vyšších odborných školách (v souladu s § 91 odst. 2 také při všech konzervatořích). Zákon tedy počítá s tím, že při každé této škole musí být školská rada zřízena. Zároveň se stanoví, že pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole je však nutné vždy zřídit školskou radu samostatně. Naopak, školská rada se nezřizuje při mateřských školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.

      Ustanovení § 185 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. poskytuje ke zřízení školské rady přechodné období 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona (tedy do 31. prosince 2005). Zároveň z tohoto ustanovení vyplývá, že do doby ustavení školské rady vykonává její funkci rada školy zřízená podle dosavadních právních předpisů (tedy podle § 17a a násl. zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů).

      To znamená, že pokud při škole byla zřízena podle dosavadních právních předpisů rada školy (jako nepovinný samosprávný orgán), vykonává v přechodném období kompetence školské rady uvedené v § 168 zákona č. 561/2004 Sb. tato rada školy.

      Pokud při škole nebyla zřízena podle dosavadních právních předpisů rada školy, nejsou kompetence školské rady uvedené v § 168 zákona č. 561/2004 Sb. v přechodném období vykonávány. Uvedené však nemá vliv na platnost těch dokumentů, u nichž § 168 zákona č. 561/2004 Sb. předpokládá souhlas či projednání školské rady, pokud budou v této přechodné době ředitelem školy vydány (např. školního řádu či výroční zprávy o činnosti školy). Platnost těchto dokumentů není dotčena ani poté, co bude školská rada podle zákona č. 561/2004 Sb. ustavena.

      Seznam členú školské rady

      Mgr. Taťána Hrubá  -  Předsedkyně školské rady hruba@zsjundrov.cz

      Mgr. Ivana Gabryšová - Člen ŠR  gabrysova@zsjundrov.cz

      Mgr. Marcela Šímová - Člen ŠR

      Ing. Václav Mrhač -  Člen ŠR

      MVDr. Lubomír Hošek - Člen ŠR

      Irena Koláčná - Člen ŠR

      Volební řád zde

       

       

   •        Organizace školního roku: 2021 - 22

    •  

     Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

     Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021

     Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.

     Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

     Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

     Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 7. 3. – 13. 3. 2022    

     Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

     Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

     Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

     Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

      

     Třídní učitelé:

     0.A - Mgr.Veronika Báňová

     I. A - Mgr.Zdenka Floriánová

     I. B - Mgr.Anna Kovárníková

     I.C - Mgr.Libuše Císařová

     II. A - Mgr.Marie Zelinová

     II. B - Mgr.Ilona Dostálová

     III. A - Mgr.Ivana Hostinská

     III. B - Mgr.Alice Lesáková

     IV. A - Mgr.Renata Halámková

     IV. B - Mgr.Ivana Gabryšová

     V. A - Mgr.Eva Křížková

     V. B - Mgr.Taťána Hrubá

     VI. A - Mgr.Žaneta Pavlíčková

     VI. B - Bc.Ondřej Vitula

     VII. A - Mgr.Pavlína Kovářová

     VII. B - Ing.Mgr.Kristýna Stávková

     VIII. A - Mgr.Julie Daňková

     VIII. B - Mgr.Karel Kozel

     IX. A - Mgr.Jakub Rajsigl

     IX. B - Mgr.Petra Havlíčková

  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • stavkova@zsjundrov.cz
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení