• Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/21

      V městě Brně probíhá zápis do prvních tříd přes portál OŠMT MMB : https://zapisdozs.brno.cz/

      Na naší základní škole bude zápis: v pátek 3.4 od 13:00 do 17:00 a v sobotu 4.4. od 9:00 do 12:00 případně po domluvě na: 541220023 nebo : reditel@zsjundrov.cz   i v jiném termínu.

       

      Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (číslo vygenerované přihlášky) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem (pošta, osobní vyzvednutí v kanceláři školy), zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.

      O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.

      Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

      S sebou přineste:

      Rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu

      K zápisu se dostaví rodiče i s dítětem (doporučujeme), k zápisu se musí dostavit rodič s dítětem,  které mělo po loňském zápisu vyřízený odklad školní docházky.

      Logopedická třída

      Pro přijetí dítěte do logopedické třídy je nutné doložit žádost s doporučením z SPC Veslařská, Brno

      Odklad školní docházky,

      je třeba podat písemnou žádost ke stažení a vyplnění zde. K zápisu donést vyplněnou žádost s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      Předčasný zápis

      Dítě narozené v době od 1. 9. do 31. 12. 2014 (tj. k 1. 9. 2020 nešestileté). Požaduje-li zákonný zástupce zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

      Ve školním roce 2020/21 můžeme přijímat maximálně 74 žáků. (60 běžné třídy, 14 logopedická)

      Přednost mají spádoví žáci

      Všechny zájemce srdečně zveme v pátek 3.4.2020  od 8 – 12 hodin na Den otevřených dveří, kdy si budete moci prohlédnout školu a zeptat se na otázky, které Vás zajímají.

      Dotazy na 541220023,  reditel@zsjundrov.cz                        Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy