• EVVO

  • Les ve škole, škola v lese

   Celý projekt bude realizován v několika krocích - průběžné vzdělávání koordinátora EVVO, proškolení pedagogického sboru, dále vybavení zahradní učebny stoly a lavicemi, v budoucnu i zastřešení posezení, aby vznikla učebna v přírodě, v září pak vícedenní pobyt žáků 7. třídy ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr, jehož součástí budou programy zaměřené na rozvíjení enviromentálního povědomí žáků, příprava a realizace projektového týdne na téma ekosystém les, vybudování bylinné skalky na školní zahradě. Pro širší veřejnost bude určena výstava prací žáků souvisejících s projektem, která proběhne v den slavnostního předvedení nového posezení na školní zahradě. O jejím konání budete včas informováni.

   Environmentální výchova (z angl. environment a fr. environnement, prostředí) znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. Environmentální výchova je ve všech vyspělých zemích součástí jak základního, tak odborného a vysokoškolského vzdělávání a s některými tématy se děti seznamují už v předškolním věku. Tématy environmentální výchovy jsou například tyto oblasti:

   • Energie (šetření, alternativní energie)
   • Hospodaření s odpady (třídění odpadů)
   • Jaderná energetika
   • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
   • Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy
   • Ozonová díra
   • Udržitelný rozvoj
   • Změny klimatu (oteplování)
   • Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší

   PhDr. Vlasta Kovářová