• EVVO - Enviromentální výuka

  • Les ve škole, škola v lese

   Celý projekt bude realizován v několika krocích - průběžné vzdělávání koordinátora EVVO, proškolení pedagogického sboru, dále vybavení zahradní učebny stoly a lavicemi, v budoucnu i zastřešení posezení, aby vznikla učebna v přírodě, v září pak vícedenní pobyt žáků 7. třídy ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr, jehož součástí budou programy zaměřené na rozvíjení enviromentálního povědomí žáků, příprava a realizace projektového týdne na téma ekosystém les, vybudování bylinné skalky na školní zahradě. Pro širší veřejnost bude určena výstava prací žáků souvisejících s projektem, která proběhne v den slavnostního předvedení nového posezení na školní zahradě. O jejím konání budete včas informováni.

   Environmentální výchova (z angl. environment a fr. environnement, prostředí) znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. Environmentální výchova je ve všech vyspělých zemích součástí jak základního, tak odborného a vysokoškolského vzdělávání a s některými tématy se děti seznamují už v předškolním věku. Tématy environmentální výchovy jsou například tyto oblasti:

   • Energie (šetření, alternativní energie)
   • Hospodaření s odpady (třídění odpadů)
   • Jaderná energetika
   • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
   • Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy
   • Ozonová díra
   • Udržitelný rozvoj
   • Změny klimatu (oteplování)
   • Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší

    

   Náš projekt zahrnoval několik samostatných částí:

   1. Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti EVVO
    V rámci teoretické přípravy projektu absolvoval pedagogický sbor seminář zaměřený na práci s pomůckou "Krabice plná jehličí", který vedl pracovník ekologického centra Rozmarýnek. Tento seminář byl pedagogům inspirací při vytváření programu týdne projektové výuky.
     

   2. Uspořádání týdne projektové výuky
    Během týdne projektové výuky absolvovali žáci školy specializovanou výuku na téma ekosystém les. K vytvoření programu bylo vyučujícími využito pomůcek zapůjčených z ekologického centra Rozmarýnek. V rámci projektového týdne vytvořili pedagogové vlastní pracovní listy využitelné i při frontální výuce.
     

   3. Vzdělání koordinátora EVVO
    Mgr. Petra Havlíčková, která je koordinátorem EVVO na naší škole, absolvovala specializační studium potřebné k výkonu specializačních činností - školní koordinátor enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (MŠMT, č.j. 10 197/2005-22) a naplnila tak paragraf 9 vyhlášky č. 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších úprav. Celé studium mělo dotaci 250 hodin a proběhlo v šesti výukových blocích od dubna 2009 do prosince 2009.
     

   4. Vícedenní pobyt žáků ve středisku ekologické výchovy
    Žáci 7. ročníku absolvovali ekologicky zaměřený vícedenní pobyt ve středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy provozované zájmovým sdružením Toulcův dvůr. Během pobytu žáci absolvovali čtyři výukové programy a navštívili historické památky hlavního města.
     

   5. Vybavení zahradní učebny pro výuku EVVO
    Zahradní učebna byla vybavena stoly a lavicemi. V budoucnu se plánuje její zastřešení, čímž by se zvýšila její využitelnost v nepříznivém počasí.
     

   6. Vybudování skalky
    Na školním pozemku byla založena bylinná skalka, o kterou se budou i nadále starat žáci školy v hodinách pracovního vyučování.

    

          Projekt byl obohacením výuky jak pro žáky tak i pro pedagogický sbor. Veškeré finanční prostředky byly využity v souladu  ze základními parametry Rozvojového programu MŠMT a naše škola se na spolufinancování podílela 20%.

    

   celkové vyhodnocení projektu zde

    Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009, čj.23728/2008-22

    

   PhDr. Vlasta Kovářová