• Formuláře

  • Žádost o mimořádné uvolnění žáka

  • Nepřítomnost nezletilého žáka ve výuce omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka.

   Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen

   1. oznámit předem známou absenci vždy před jejím započetím třídnímu učiteli nebo zastupujícímu třídnímu učiteli. Škola uvolní žáka z vyučování na žádost rodičů. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, žádost musí být opatřena prohlášením rodičů, že přebírají odpovědnost za své dítě. Na jeden den uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. Při uvolnění delším jak jeden den podávají rodiče řediteli školy prostřednictvím třídního učitele písemnou žádost.
   2. při předem neplánované absenci oznámit třídnímu učiteli nebo zastupujícímu třídnímu učiteli důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 72 hodin od počátku jeho nepřítomnosti (zápisem do elektronické žákovské knížky, osobně, telefonicky, e-mailovou zprávou z předem dohodnuté adresy e-mailem),
   3. následně omluvit nepřítomnost ve výuce zápisem do omluvného listu v den, kdy žák znovu začne navštěvovat školu. Později omluvená nepřítomnost žáka ve výuce je považována za neomluvenou.
   4. Uvedené omluvení žákovy nepřítomnosti ve vyučování se současně považuje za včasné oznámení žákovy nepřítomnosti ve vyučování.
   5. Pokud to třídní učitel považuje za důvodné a se souhlasem ředitele školy, může požadovat jako součást omluvenky žáka z důvodu nemoci nebo návštěvy lékaře potvrzení ošetřujícího lékaře. O této skutečnosti je zákonný zástupce nezletilého žáka prokazatelně informován, včetně období, na které je tento způsob omlouvání požadován.

    

    

   • Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu

   • Podmínky uvolnění z vyučování některého předmětu

    Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu.

    V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok.

    Ředitel školy může uvolnit žáka z vyučování některého předmětu pouze na období, které následuje po podání žádosti a které odpovídá doporučení lékaře. Ředitel neuvolňuje žáka z vyučování některého předmětu se zpětnou platností.

    Je-li žák částečně uvolněn z tělesné výchovy, je přítomen v hodině tělesné výchovy a je zapojen do výuky dle svých možností.

    Je-li žák zcela uvolněn z tělesné výchovy a výuka tělesné výchovy probíhá první nebo poslední vyučovací hodinu, je žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

    Je-li žák uvolněn z tělesné výchovy zcela a výuka neprobíhá první nebo poslední vyučovací hodinu, je žák přítomen v hodině a vyučující nad ním vykonává dohled.

  • Kontakty

   • Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   • reditel@zsjundrov.cz
   • jan.wellech@euceni.eu
   • +420541220023
   • Jasanová 2, Brno, Jundrov, 63700
   • Kontakty na jednotlivé učitele: :http://zsjundrov.cz/index2.php?page=contacts&sub=mails&lng=cs
   • reditel@zsjundrov.cz
   • ID datové schránky: k9hmjye
   • bankovní spojení : 37335621/0100
   • Elektronická podatelna Informace: http://zsjundrov.cz/download/podatelna_60.pdf (pravidla podání, podporované formáty a pod.) E-mail: podatelna@zsjundrov.cz
  • Přihlášení