• Zápis do 1. třídy

  • Vydávání žádostí - přihlášek

   V období 16.3.2023 - 30.4.2023

   Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí (16.3. - 30.4. 2023):

   • Elektronické vydání žádosti

   • Vyzvednutí v základní škole

    • Na každé ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol během výše uvedeného období.

   • Vyzvednutí na OŠML

    • Osobně na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.


   Kontakty:


   Důležité informace:

   Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

   Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.

   Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

   Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, dbejte na čitelnost.

   Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.


   Nastavení internetového prohlížeče

   Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 9 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý Javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.
   Sběr žádostí – přihlášek

   V období 1.4.2023 - 30.4.2023


   • Informujte se na adrese: http://zapisdozs.brno.cz o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
   • Podání žádosti: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
    • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
    • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
    • poštou,
    • osobní podání: 14.4. 2023 - od 13.00 do 17.00 , 15.4.2023 od 9.00 do 11.30 , případně po telefonické domluvě na 541220023 i v jiný termín. 
   • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
   • Tímto způsobem můžete dítě zapsat - podat žádost i do více ZŠ.
   • Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(lkou) školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!


   Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.
   Přijímací řízení

   do 30 dní od zápisu

   Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

   Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

   • telefonicky,
   • prostřednictvím SMS,
   • e-mailem,
   • písemným doručením.


   Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

   Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

   Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

   O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.


   Odklad povinné školní docházky


   (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 


   (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.


   (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.


   (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.  • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace