• Přestup

  • Přestup žáka

   Zákonný zástupce žáka (rodič) má možnost požádat o přestup žáka do jiné základní školy, než v které je dosud žákem, např. při stěhování do jiné obce nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Rodič může vybrat jakoukoliv školu zapsanou ve školském rejstříku. O přijetí rozhoduje vždy ředitel školy, kam žák přestupuje.

   Co potřebujete, pokud službu řešíte

   Podat žádost o přestup žáka do jiné školy. K žádosti přiloží:

   • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
   • datum narození,
   • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
   • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).
   • adresu školy, z níž žák přestupuje

    

   S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

   • jméno a příjmení tohoto zástupce,
   • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

    

   Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

   Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).

   Níže naleznete oficiální formulář žádosti o studium na naší škole.

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace