• Povinně zveřejňované informace

  • Povinně zveřejňované informace školy

   podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu    
   dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

    

   Úplný název povinného subjektu Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Zřizovatelem Základní školy Brno, Jasanová 2, příspěvkové organizace je Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno; zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva městské části Brno Jundrov dne 15. 12. 1994 s účinností od 1. 1. 1995. Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství, zejména zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků. Činnost školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   Údaje o jmenování ředitele školy do funkce V souladu s § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, jmenovala Rada města Brna usnesením R4/106  dne 9. 6. 2005 s účinností od 1. 7. 2005 do funkce ředitele školy Mgr. Přemysla Jeřábka.

   Kontaktní poštovní adresa, tel., e-mail., datová schránka; webová stránka školy                                   

   Úřední hodiny: pondělí - pátek 7:30 h - 14:30 h, středa 7:30 - 15:30 h  nebo individuálně po předchozí domluvě

   Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace
   Jasanová 2, 637 00 Brno
   tel.: 541 220 031 -ředitel školy, 541 220 023 - kancelář
   ID datové schránky: k9hmjy
   e-mail: podatelna@zsjundrov.cz
   www.zsjundrov.cz
   Bankovní spojení 37335621, kód banky: 0100
   Identifikační číslo organizace. 44994290
   Seznam hlavních dokumentů

   Zřizovací listina (včetně dodatků),

   Organizační řád,

   Školní řád,

   Školní vzdělávací program,

   Výroční zpráva o činnosti školy,

   Výroční zpráva o hospodaření školy,

   Směrnice o svobodném přístupu k informacím

   Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Osobně, písemně na adresu školy
   Postup povinného subjektu při vyřizování podání stížnosti, oznámení, podnětu. Směrnice k vyřizování stížností.
   Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

    Do 10 dnů od doručení se vyřizují jednodušší stížnosti 

   do 30 dnů vyřizování všech ostatních stížností mimo výjimek

   Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání ve lhůtě   15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno.                                                                                         

   Pokud je podáváno odvolání či je podávána stížnost elektronicky na adresu podatelna@zsjundrov.cz, musí být odvolání elektronicky podepsáno a stížnost elektronicky podepsána.

   Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

   Vyhláška č. 270/2017 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

   Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

   Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

   Všechny zákony, předpisy a řády, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí, jsou uloženy v ředitelně školy a jsou v úředních hodinách k nahlédnutí.

   Zde je také k nahlédnutí výroční zpráva o činnosti školy za minulý školní rok a výroční zpráva o hospodaření školy za minulý kalendářní rok

   Sazebník úhrad Sazebník úhrad za poskytování informací.
   Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Výroční zprávy

    

   Neposkytnutí informací


   Zákon č. 106/2001 Sb. stanoví také omezení při poskytování informací. Informace se neposkytuje například:    

   • vztahuje-li se k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   • jde-li o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhonutí povinného subjektu,  
   • byla-li předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
   • je-li zveřejňována na základě zvláštního zákona (např. zákona 89/1995Sb.,o státní statistické službě),    
   • byla-li porušena ochrana duševního vlastnictví podle zvlátních předpisů (např.podle autorského zákona),    
   • týká-li se rozhodování činnosti soudů, atd.

    

   Níže naleznete odkaz ke stažení aktuální směrnice k povinně zveřejňovaným informacím a prohlášení o přístupnosti.

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace