• Přijímací řízení na SŠ

   • Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2022/2023 pro školní rok 2023/2024

   • Formuláře přihlášek na SŠ lze zakoupit v prodejně SEVT nebo stáhnout a vytisknout zde.

    Tisk předvyplněných přihlášek žáků ZŠ Jasanová je možný si domluvit u výchovného poradce.

   • Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře
    • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 30. listopadu dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)
    • uchazeč může znovu podat do 1. března dvě přihlášky na jiné střední školy
    • není-li naplněn počet žáků, může ředitel střední školy nebo konzervatoře vyhlásit další kola přijímacího řízení
   • Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
   • 1. kolo přijímacího řízení
    • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
   • Jednotné přijímací zkoušky
    • konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (nevztahují se na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia, na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou)

    • konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky

    • každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek

    • u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště

    • hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %

    • ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku)

   • Další kola přijímacího řízení
    • není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
    • není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení
   • Práva a povinnosti uchazeče
    • uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky; uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky
    • uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy ze soutěží atd.)
    • odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí
    • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
    • lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
    • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání).
   • Termíny podávání přihlášek (denní forma vzdělávání)
    • obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř: do 30. listopadu 2022
    • ostatní obory vzdělání: do 1. března 2023
   • Přijímací zkoušky
   • talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou
    zkouškou
    dva termíny v období 2. – 15. ledna 2023
    talentová zkouška v konzervatoři

    dva termíny v období 15. – 31. ledna 2023

    talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se
    sportovní přípravou

    dva termíny v období 2. ledna – 15. února 2023

    jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání,
    nástavbové obory vzdělání

    13. a 14. dubna 2023

    jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia

    17. a 18. dubna 2023

    náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

    10. a 11. května 2023

    školní přijímací zkoušky v 1. kole - obory s
    maturitní zkouškou

    dva termíny v období 12. – 28. dubna 2023

    školní přijímací zkoušky v 1. kole - obory se
    závěrečnou zkouškou

    22. - 30. dubna 2023

    školní přijímací zkoušky v dalších kolech termíny stanoví ředitel školy *)

    *) není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace