• Přijímací řízení na SŠ

   • Informace ve školním roce 2021/2022 pro školní rok 2022/2023

   • Formuláře přihlášek na SŠ lze zakoupit v prodejně SEVT nebo stáhnout a vytisknout zde.

    V roce 2020 je na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020. Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku.

   • Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře
    • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)
    • uchazeč může znovu podat do 1. března dvě přihlášky na jiné střední školy
    • není-li naplněn počet žáků, může ředitel střední školy nebo konzervatoře vyhlásit další kola přijímacího řízení
   • 1. kolo přijímacího řízení
    • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
   • Jednotné přijímací zkoušky
    • konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (nevztahují se na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia, na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou)
    • konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky
    • každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek
    • u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště
    • hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
    • ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku)
   • Další kola přijímacího řízení
    • není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
    • není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení
   • Práva a povinnosti uchazeče
    • uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky; uchazeč si musí dátpozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky
    • uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy ze soutěží atd.)
    • odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí
    • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
    • lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
    • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání).
   • Termíny podávání přihlášek (denní forma vzdělávání)
    • obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř: do 30. listopadu 2021
    • ostatní obory vzdělání: do 1. března 2022
   • Přijímací zkoušky
   • talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou
    zkouškou
    dva termíny v období 2. – 15. ledna 2022
    talentová zkouška v konzervatoři dva termíny v období 15. – 31. ledna 2022
    talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se
    sportovní přípravou
    dva termíny v období 2. ledna – 15. února 2022
    jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání,
    nástavbové obory vzdělání
    12. a 13. dubna 2022
    jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 19. a 20. dubna 2022
    náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 10. a 11. května 2022
    školní přijímací zkoušky v 1. kole - obory s
    maturitní zkouškou
    dva termíny v období 12. – 28. dubna 2022
    školní přijímací zkoušky v 1. kole - obory se
    závěrečnou zkouškou
    22. - 30. dubna 2022
    školní přijímací zkoušky v dalších kolech termíny stanoví ředitel školy *)

    *) není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

   • Upozornění
   • MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace