• Školní družina

   • Řád školní družiny
    1. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 0.,1. a 2. ročníku, 3.,4 a 5. ročníku v případě volných míst na základě, řádně vyplněného zápisního lístku a zaplaceného poplatku zde.
    2. Školní družina je v provozu: ráno před zahájením vyučování od: 6:30 do 8:45 nebo odpoledne po vyučování od: 11:40 do 16:30.
    3. Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů.
    4. Docházka pro zapsané žáky je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně.
    5. Děti do ŠD přejímá vychovatelka od třídní učitelky, při ranní službě od rodičů.
    6. Děti ze ŠD přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo děti mohou odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti rodičů).
    7. Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě nejpozději do 16:30 V případě nevyzvednutí dítěte do stanovené doby, zůstává vychovatelka s dítětem až do příchodu rodičů. Škola může v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů.
    8. V den zápisu do ŠD jsou rodiče seznámeni s řádem družiny.
    9. Žáci se musí chovat ukázněně a nerozbíhají se. Na oběd odcházejí pouze v doprovodu pedagogických pracovníků.
    10. Ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze ŠD po sobě uklidí a rozloučí se.
    11. ŠD využívá i následující prostory školy: jídelna, tělocvična, hala, hřiště, bazén, učebnu ICT
    12. Ditě nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve ŠD opustit areál ŠD či školy.
    13. Žáci musí mít zajištěn dostatečný přísun tekutin. Tekutiny jsou k dispozici v prostorách ŠD případně si je nosí děti z domova.
    14. Úmyslné poškození inventáře žákem, hradí v plném rozsahu rodiče.
    15. Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků. a musí se vyvarovat konfliktních situací.
    16. Všechny děti ŠD musí být poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.
 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace