• Školní družina

   • Řád školní družiny
   • 1. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. a 2. ročníku, 3.,4 a 5. ročníku v případě

    volných míst na základě, řádně vyplněného zápisního lístku a zaplaceného poplatku

    2. Školní družina je v provozu :

    ráno před zahájením vyučování od.6:30 . do 8:45

     odpoledne po vyučování od.11:40 do.16:30

    3. Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů.

    4. Docházka pro zapsané žáky je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně.

    5. Děti do ŠD přejímá vychovatelka od třídní učitelky, při ranní službě od rodičů.

    6. Děti ze ŠD přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo děti mohou

    odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti rodičů)

    7. Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě nejpozději do .16:30 V případě nevyzvednutí

    dítěte do stanovené doby, zůstává vychovatelka s dítětem až do příchodu rodičů. Škola může

    v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů.

    8. V den zápisu do ŠD jsou rodiče seznámeni s řádem družiny.

    9. Žáci se musí chovat ukázněně a nerozbíhají se. Na oběd odcházejí pouze v doprovodu

    pedagogických pracovníků.

    10. Ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze ŠD po sobě

    uklidí a rozloučí se.

    11. ŠD využívá i následující prostory školy: jídelna, tělocvična, hala, hřiště, bazén,

    učebnu ICT, i vnější okolí školy.

    12. Ditě nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve ŠD opustit areál ŠD či školy.

    13. Žáci musí mít zajištěn dostatečný přísun tekutin. Tekutiny jsou k dispozici v

    prostorách ŠD případně si je nosí děti z domova.

    14. Úmyslné poškození inventáře žákem, hradí v plném rozsahu rodiče.

    15. Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků. a musí se vyvarovat

    konfliktních situací.

    16. Všechny děti ŠD musí být poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.

    17. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje řád ŠD, může být z rozhodnutí ŘŠ z docházky do ŠD vyloučen.

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace