• Školská rada

  • Školská rada

   1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
   2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
   3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
   4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
   5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
   6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
   7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
   8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní  správy.

    

   Obracet se můžete na jednotlivé členy ŠR,námět bude projednán na schůzi ŠR.

   Prosím nezaměňovat náměty ŠR s výchovnou a klasifikační problematikou, která spadá do kompetencí jednotlivých učitelů, v případě nesrovnalostí do kompetencí p. ředitele.

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace