• Aktuality

     • Informace k provozu školy od 30.11. 2020

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

      od pondělí 30.11.2020 se již konečně vracíme do školy a aby vše dobře probíhalo, tak zde je pár informací k provozu: 

      Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

      Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zde ke stažení)

       Je povolena osobní přítomnost žáků ve škole a povinná prezenční výuka.

      • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

      • žáků 1. stupně základních škol,

      • žáků 9. ročníků základních škol,

      • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

      Rozdělení tříd školy pro rotační výuku na 2 skupiny

      V týdnu od 30. 11. 2020 se prezenčně vzdělávají žáci 1.stupně, 6.A,6.B,7.A.9.A,9.B, v týdnu od 7. 12. 2020 žáci 1. stupně,   7.B, 8.A, 8.B, 9.A,9.B

      Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

      Upravený rozvrh probíhá bez nultých a odpoledních vyučovacích hodin

      Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

      ·         Pokud není z organizačních důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

      ·         Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

      ·         Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny .

      ·         Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně u učitele nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

      ·         Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky

      ·         Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

      Školní družina od 30.11.2020

      ·       Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro žáky 0. až 4. ročníku. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

      ·       Provoz školní družiny je od 6.30 do 16:30. Pro ranní družinu je potřeba se přihlásit z organizačních důvodů do čtvrtka 26.11.2020 do 12:00 na e-mail: ohnoutkova@zsjundrov.cz . Netýká se již přihlášených žáků z minulého týdne.

      Školní stravování

      Všichni žáci jsou od 30.11.2020 k odběru obědů automaticky přihlášeni - pokud nemáte o odběr stravy zájem, je potřeba se odhlásit na tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz, případně v aplikaci Strava

      ·       Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

      ·       Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do přinesených nádob

      ·       Žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 13.30 do 14:00, stejně tak i cizí strávníci (sourozenci si mohou oběd navzájem vyzvednout při odchodu ze školy)

      ·       Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zde ke stažení)

      ·       Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

      Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.30 h.

      Další informace Vám zašlou třídní učitelé. 

      Děkujeme za pochopení . Přejeme pevné zdraví. A těšíme se na Vás a návrat k normálu. 

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Provoz školy od 30.11.2020

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

      dle sdělení MŠMT se žáci z distanční výuky vrátí do škol k 30.11.2020

      Podrobnější informace budou zaslány prostřednictvím třídních učitelů a zveřejněny na webových stránkách školy v pondělí 23.11.2020. 

      S pozdravem a přáním pevného zdraví 

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

       

     • Provoz školy od 18.11.2020

      Vážení zákonní zástupci, milí žáci a pracovníci školy,

      v souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

       

      0.,1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

      • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají, střídání vyučujících je možné
      • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den dvěma nebo více rouškami + sáčkem na jejich uložení
      • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
      • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
      • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky

      Školní družina pro 0.,1. a 2. ročníky

      • provoz bude zajištěn od 6:30  do 16.30 hod.
      • provoz ranní družiny se neruší, prosíme o zvážení nutnosti a zaslání závazného zájmu o ranní družinu do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 na e-mail: reditel@zsjundrov.cz
      • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
      • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

      Školní jídelna

      • žákům 0., 1. a 2. ročníku byly přihlášeny od 18.11.2020 obědy

      – případné odhlášení zajistí zákonní zástupci tel.: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

      • v jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
      • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 12.00 do 13.30, stejně tak i cizí strávníci

       

      Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ke stažení zde)

       

      Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude nadále probíhat distančním způsobem

                                                                                                  

      V souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022  pokračuje zákaz osobní přítomnosti žáků 3. - 9. ročníku na základním vzdělávání v základní škole, rovněž je zakázána osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání - (úhrada bude poměrně ponížena).

      Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 13.30 h.

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké setkání. Přejeme pevné zdraví.

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Prodloužení distanční výuky

      Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

      podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně),

      pokračuje distanční výuka pro 0. ročník, 1. a 2. stupeň. Školní družina je mimo provoz. 

      Výuka bude probíhat pomocí Teamsů a Edupage, tak jak v předchozím období.

      Žáci v distančním vzdělávání mají nárok na výdej stravy do jídlonosičů

      1. stupeň od 11:00 do 12:00
      2. stupeň  od 12:00 do 13:00

      Žáci Soukromé ZŠ  Rozmarýnova od 13:00 do 13:30

      Pro stravování je potřeba si obědy opět přihlásit na www.strava.cz, nebo telefonicky na : 530512632, případně na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz.

      Držte se a dávejte na sebe pozor, přejeme Vám pevné zdraví 

                                                                                                                         Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

       

       

  • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace