• Aktuality

     • Informace k 25.5.2020

      Rozpis a časový harmonogram jednotlivých skupin od 25.5.2020

       

      Vstup u školní družiny:

      1.A – 7.30 -11.30

      1.B. – 7.40 - 11.40

      1.C – 7.50 - 11.50

      4.B – 8:00 - 12:00

       

      Vstup u jídelny (naproti haly)

      4.A/1 – 7:35 - 11:35

      4.A/2 – 7:45 - 11:45

      5.A – 7:55 - 11:55

      5.B – 8:05 - 12:05

       

      Hlavní vchod:

      0.ročník – 7:30 - 11:30

      2.A – 7:40 - 11:40

      2.B – 7:50 - 11:50

      3.A – 8:00 - 12:00

      3.B – 8:10 -12:10

       Bližší informace k průběhu zde

      Čestné prohlášení zde

     • Informace pro rodiče k výuce 1. stupně od 25.5.2020

      Vážení rodiče,

      dle návrhu MŠMT bude od 25.5. možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Toto bude možné pouze za přísných hygienických opatření a specifických podmínek.
      Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, ale nadále pokračuje distanční vzdělávání.

      Další informace k průběhu a organizace najdete zde

      Čestné prohlášení zde
       

      Děkujem za pochopení a doufejme, že se již nic nezmění :-) a těšíme se na žáky 

     • Příprava na přijimací zkoušky 9. ročník

      Vážení rodiče a milí žáci,

      Na základě vašich přihlášek jsme rozdělili žáky do dvou skupin rozdělení jsme Vám zaslali na Edupage

      Výuka bude zahájena v pondělí 11.5.2020 a to takto :

      Skupina 1 se před školou sejde v 8: 55 a v 9:00 si je paní učitelka Kovářová odvede do učebny, kde budou mít ČJ . Výuka bude ukončena v 10:00 a paní učitelka je opět vyvede před budovu školy.

      Skupina 2 se před školou sejde v 10: 25 a v 10:30 si je paní učitelka Kovářová odvede do učebny, kde budou mít ČJ . Výuka bude ukončena v 11:30 a paní učitelka je opět vyvede před budovu školy.

      Další dny v tomto týdnu budou probíhat ve stejném časovém rozdělení, v příštím týdnu se přehodí Skupina 1 a Skupina 2 v časových nástupech.

      Pro tento týden plánujeme vždy jen 60 minutový blok v jednom předmětu:

      PO, ST, PÁ – Český jazyk – Mgr. Pavla Kovářová

      ÚT, ČT – Matematika – Mgr. Martina Hájková

      Další týden bude toto pořadí přeměněnoˇ

      Prosíme o dodržování těchto pravidel :

      Pravidla pro žáky v přípravě k přijímacím zkouškám

      Žáci

       

      Před vstupem do budovy

      Žáci dodržují před budovou předepsané rozestupy a vyčkají příchodu určeného pedagogického pracovníka.

      Každý žák má s sebou dvě roušky, igelitový sáček pro odložení použité roušky a igelitovou tašku pro uložení obuvi.

      Mají na sobě roušky

      Vstup do školy

      Žáci vstupují do budovy školy po jednom v rámci určené skupiny pod dohledem určeného pracovníka. Složení skupiny určuje ředitel školy a skupina je po celou dobu přípravy na přijímací zkoušky neměnná.

      U vrátnice školy si pod dohledem určeného pracovníka desinfikují ruce desinfekčním prostředkem.

      Po desinfekci žáci odchází do učebny, kde se přezují a převlečou. Obuv si uloží do igelitové tašky .

      Mají na sobě roušky

      Ve třídě

      Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

      Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

      Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení

      skupiny žáků.

      Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici

      ve třídě.

      V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován

      rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci),

      musí se roušky nosit i ve třídě.

      Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

      Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

      Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

      Pobyt v budově

      Žáci neopouštějí učebnu bez svolení určeného pedagogického pracovníka. Pokud chtějí opustit učebnu, sdělí určenému pedagogickému pracovníkovi důvod opuštění a po budově se pohybují s nasazenou rouškou. Po návratu do třídy si žák desinfikuje ruce připraveným prostředkem. V případě, že jde žák na WC, je povinen si po použití toalety řádně umýt ruce mýdlem a po vstupu do třídy si ruce opět vydesinfikovat.

      O přestávce se žáci zdržují v učebně nebo na chodbě na patře, kde mají učebnu. Pokud jsou žáci na chodbě, mají nasazenou roušku. Pokud jsou v učebně a dodržují předepsané rozestupy, nemusí mít roušku.

      Strava není školou žákům zajištěna.

      Pedagogický pracovník pověřený přípravou zodpovídá, že v učebně budou žáci od sebe vzdálení 2 metry (minimálně 1,5 m). V tomto případě nemusí mít přítomné osoby v učebně roušku.

      Dohledem nad žáky je pověřen pedagogický pracovník, který vede nebo má vést přípravu.

      Žáci přítomni na přípravě mají s sebou všechny pomůcky, které budou potřebovat. Žákům je zakázáno si pomůcky v průběhu přípravy půjčovat.

      Opuštění budovy

      Žáci odchází v předepsaných rozestupech po ukončení přípravy pod vedením určeného pedagogického pracovníka a poté celá skupina v předepsaných rozestupech najednou opustí budovu.

      Při podezření na možné příznaky COVID-19

      Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

      Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístněn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

      Prosím nezapomeňte s sebou přinést vypsané a podepsané čestné prohlášení, které jsme vám poslali v příloze. Bez něj Vás nemůžeme zařadit do výuky.

       

      Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová 2

      Případné dotazy na e-mail : reditel@zsjundrov.cz

     • Příprava na přijímací zkoušky - 9. ročník

      Dobrý den,

      v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účel přípravy na přijímací zkoušky (dále jen příprava).

      Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu.

      O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později.

      Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M)

      Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy:

      Příprava bude probíhat každý den v délce 60 minut.

      Stravování nebude zajištěno, žáci budou potřebovat dvě roušky + igelitový pytlík na odložení. Desinfekce je zajištěna.

      Šatní skříňky nebudou k dispozici.

      V příloze zasílám čestné prohlášení, které bude potřeba přinést podepsané 11.5.2020, bez něj žáka nemúžeme vzít k přípravě.

      Nejpozději do 7.5. 2020 do 11.00 hod., potřebujeme znát počet přihlášených žáků - prosíme o přihlášení žáků na e-mail: reditel@zsjundrov.cz.

      Následně zašleme rozdělení do skupin (dle počtu přihlášených) a podrobnější informace k průběhu přípravy.

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

      Případné dotazy v dopoledních hodinách na 541220023.

      čestné prohlášení zde

     • Přijímací řízení přípravná třída

      Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

      V příštím školním roce naše škola otvírá přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují  přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.

      Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

      Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

      Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě.

      Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

      Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

      Sběr žádostí do přípravné třídy probíhá elektronicky od 1.5. do 14.5.2020

      Způsob dodání:

      1. Datová schránka -  ID datové schránky: k9hmjye – (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
      2. Email - reditel@zsjundrov.cz,  v kopii na: zastupce@zsjundrov.cz - (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
      3. Osobní doručení – 14.5.2020 od 13.00-17.00 hod
      4. Poštou - ZŠ Jasanová 2, Brno 637 00

      Kriteria pro přijetí:

      1. Spádové dítě s odkladem školní docházky

      2. Nespádové dítě s odkladem školní docházky 

      3. Spádové dítě bez odkladu školní docházky

      4. Nespádové dítě bez odkladu školní docházky

       

     • Postupné otevírání škol

      Vážení zákonní zástupci, milí žáci, milí pracovníci naší školy 

      chtěl bych Vám všem poděkovat za to jak jste se vyrovnali s distanční výukou a s výzvami, které nám tato nelehká situace dává. :-)

      Vzhledem k vyhlášení vlády ČR o postupném otevirání škol víme,  že od 25.5. 2020 by měla být povolena :

      • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

      Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

      Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.

          Docházka do škol bude i po 25. 5. 2020 podle závěrů úterního jednání vlády nadále regulovaná. Například děti trpící některým z chronických onemocnění nebo děti, které bydlí společně se starším člověkem, se zřejmě do školy nedostanou.

           MŠMT slíbilo do konce dubna zaslat manuál pro ředitele škol, takže jak budu mít bližší informace, budu Vás informovat. Zatím Vám nejsem schopen říct žádné bližší informace k fungování školní družiny, školní jídelny, ke kroužkům atd. vše se ještě mění každým dnem.  

      Děkuji za pochopení i trpělivost a těším se na setkání s Vámi.

                                                                                                    Mgr. Přemysl Jeřábek , ředitel ZŠ Jasanová 2

       

     • Vyúčtování pronájmů

      Vážení nájemci,

      v případě, že již víte, že do konce školního roku nebudete využívat pronájmu, a to ani v případě, že to nařízení vlády umožní, máte možnost vyplnit žádost o vyúčtování. Následně ji odešlete na e-mail: hospodar@zsjundrov.cz. My Vám po té vrátíme peníze za nevyužité hodiny, které byly zrušeny v souvislosti s opatřením vlády.

      Formulář žádosti fyzická osoba zde

      Formulář žádosti právnická osoba zde

     • Matematická soutěž Pangea 2019/2020

      V polovině února proběhlo školní kolo matematické soutěže Pangea. Žáci 4. - 9. tříd řešili 15 matematických úloh s reálnými příklady ze života v časovém limitu 45 minut. Do finálového kola, bohužel, nikdo nepostupuje, ačkoliv spousta žáků dosáhla dobrých výsledků. Všem zúčastněným náleží pochvala a certifikát za účast v soutěži.

      Nejlepší řešitelé školního kola:

      Anna Procházková (5.tř.)

      David Vaněk (5.tř.)

      Jiří Vdovec (6.tř.)

      Jiří Meca (6.tř.)

      Eliška Findejsová (6.tř.)


      Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!
      Kristýna Stávková

     • Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

      Termíny přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, není možné dodržet.

      Prioritou u nového zákona bylo zachování rovnováhy mezi zájmem dětí, rodičů, škol a všech dalších návazných kroků, jako jsou například přijímací zkoušky na vysoké školy.

      Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky

      Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.

      Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.

      Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

     • Informace k platbám ŠVP a výletů

       Vážení zákonní zástupci,

      z důvodů současného vývoje okolo COVID - 19 Vás prosím,  neplaťte žádné zálohy na Školy v přírodě a výlety. Pokud se akce uskuteční, tak vás o doplatky požádáme. V případě že jste tak již učinili a  akce se nebude konat,  budou Vám   platby vráceny. (Výjezd do Skotska se řeší s cestovní kanceláří - záleží na vývoji situace s možností výjezdu do zahraničí).

      Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

      Přejeme Vám a vašim blízkým pevné zdraví :-)

      Přemysl Jeřábek, ředitel 

     • Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/21

      Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

      Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19

      bude zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/21 na ZŠ Jasanová 2 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      Sběr vygenerovaných žádostí ( https://zapisdozs.brno.cz/) o přijetí bude probíhat:

      Spádové děti: od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

      Nespádové děti: od 21. 4. 2020 do 30. 4. 2020

      Způsob dodání:

      1. Datová schránka -  ID datové schránky: k9hmjye – (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
      2. Email - reditel@zsjundrov.cz,  v kopii na: zastupce@zsjundrov.cz - (s elektronickým podpisem nebo podepsaný pdf scan)
      3. Osobní doručení – box vrátnice - pondělí, středa od 9:00 do 12:00 hod
      4. Poštou - ZŠ Jasanová 2, Brno 637 00

       

      Žádosti o Odklad školní docházky budou řešeny po telefonické domluvě na 541220031 nebo 541220023 pondělí, středa od 9:00 do 12:00

      Děkujeme za pochopení.

       

      V Brně 25.3.2020                                                                                                     Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Mimořádné opatření

      Z důvodu vyhlášení karantény na území ČR je škola pro veřejnost do 1.4.2020 uzavřena.

      Úřední hodiny jsou upraveny na pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hod. . Pro komunikaci využívejte elektronický způsob. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pevné zdraví.

      Žádosti o ošetřovné zasílejte na : stefkova@zsjundrov.cz

     • Vyhlášení nouzového stavu

      Na základě vyhlášení vlády o nouzovém stavu jsou od pátku 13.3. 2020 od 6:00 

                                všechny pronájmy zrušeny

      Děkujeme za pochopení 

       

     • Potvrzení pro rodiče na ošetřovné

      Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách uveřejnilo následující  sdělení:

      Rodiče nemusejí pro potvrzení do školy, škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

      ke stažení zde

     • Mimořádné opatření

      Vážení rodiče a milí žáci,

      dnes Vám byly zprávou na EDUPAGE odeslány úkoly a informace k učivu vašich dětí do konce týdne. Další budou zaslány v pondělí 16.3.2020. 

 • © 2022 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace