• Aktuality

     • Provoz školy o hlavních prázdninách

      Milí žáci a vážení zákonní zástupci,

      děkujeme Vám za úspěšné zvládnutí letošního nestandartního školního roku.

      Přejeme Vám krásné a pohodové léto a po prázdninách se budem zase těšit. 

      Po dobu hlavních prázdnin je budova školy uzavřena.

      Úřední den pro veřejnost  po dobu dovolených (od 1.7. do 25.8.2021) je středa od 9.00 do 13.00.

      Případně po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle: 541 22 00 23 i jiný termín.

       

                                                                                                                                   Mgr.Přemysl Jeřábek

                                                                                                                                              ředitel školy

       

     • Vyhlášení náhradního termínu voleb zástupců za zákonné zástupce do školské rady

      Vážení zákonní zástupci, 

      v pondělí 28.6.2021 volební komise ve složení : Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Ivana Hostinská a Bc. Ondřej Vitula sečetla Vaše hlasy odevzdané ve volbě členů do školské rady za zákonné zástupce. Konstatovala, že bylo odevzdáno 31 platných hlasů.

      Pro nedostatečný počet voličů (méně než 50%) se budou volby opakovat v náhradním termínu  9.9.2021.  Kandidátní listina je neměnná.           

      Všem zúčastněným voličům děkujeme za jejich hlas.                                                           

                                                                                                                                          Mgr. Přemysl Jeřábek

       

     • Volby členů do školské rady za zákonné zástupce

       

      Vážení zákonní zástupci,

      volební komise ve složení : Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Ivana Hostinská a Bc. Ondřej Vitula z vašich došlých návrhů na členy školské rady za zákonné zástupce sestavila tuto kandidátní listinu:

      1.  p. Marie Skřivánková  - 38 let, manager provozu

      2.  p. Katřina Stránská Štandlová -36 let, lékařka

      3.  p. Marcela Šímová - 45 let , speciální pedagog

      4.  p. Lucie Tereza Šultesová - 38 let, ředitelka Rytmik Brno

      5.  p. Helena Vaňková - 41 let , speciální pedagog

      Děkujeme za Vaše návrhy 

      Postup voleb: 

      v pondělí 28.6.2021  od 8:00 do 16:00 máte možnost tajnou volbou osobně zvolit své dva zástupce vhozením volebního lístku se zatrženým navrhovaným kandidátem do volební urny na vrátnici školy.

      Volič, obdrží volební lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek.

      Volí se pouze dva z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.)

      Volební  lístek Vám bude vydán na základě prokázání se občanským průkazem, případně jiným dokladem totožnosti na vrátnici školy v den voleb.

      Každý zákonný zástupce může volit jen jednou, bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole.

      Při nedostatečném počtu voličů (50%) se budou volby opakovat v náhradním termínu. Kandidátní listina je neměnná.

                                                                                                                                          Mgr. Přemysl Jeřábek

     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

      •  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:
      • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
      •  Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje.
      • Při ostatních aktivitách ve škole (např. režimpřestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
     • Volby do školské rady

      Vážení zákonní zástupci,

      v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje školská rada.

      Vzhledem ke končícímu mandátu stávajíci školské rady vyhlašuji volby do školské rady pro období 2021-2024

      Blžší informace zde

      Kandidátní lístek zde                                                                           Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel

     • Úprava v pravidlech pro testování od 24.5.2021

      Na základě novelizace  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  z pátku 21.5.2021 

      - se žáci kteří mají až 180 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (musí být doloženo zdravotnickým zařízením)  nemusí  testovat.

      - pro TV je povoleno využívání šaten (bez sprch)

       

     • Otevření sportovní haly a tělocvičny při Základní škole Jasanová

       

      S účinností ode dne 24. května 2021 až do odvolání mimořádného opatření MZd ze dne 19.5.2021 se obnovuje možnost pronájmů tělocvičny a sportovní haly za následujících omezení :

      - nesmí být přítomno více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště a nesmí   být více než 12 osob ve skupině.

      - maximální počet návštěvníků v tělocvičně je 20 osob

      - maximální počet návštěvníků ve sportovní hale je 30 osob

      - přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje

      - všechny přítomné osoby musí splňovat podmínky stanovené v bodu I/18 opatření, s výjimkou dětí mladších 6 let věku:

      a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

      b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

      c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

      d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

      Ochranný prostředek dýchacích cest není při cvičení vyžadován.

       

     • Organizace školy od 24.5.2021

      Milí žáci a zakonní zástupci ,

       

      od 24.5. 2021 dochází k dalším změnám v organizaci školy :

       

      • všechny ročníky základní školy jsou vyučovány prezenčně
      • vstup do školy hlavním vchodem
      • samotestování žáků probíhá1x týdně 
      • výuka probíhá dle běžného rozvrhu
      • tělesná výchova je povolena i ve vnitřních prostorech
      • všichni strávníci mají přihlášeny obědy - možnost odhlášení  nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz
      • vstup třetích osob do budovy školy v době přítomnosti žáků pouze v odůvodněných případech po domluvě  
      • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest

       

                                                                                                                                            Mgr. Přemysl Jeřábek

       

     • Organizace školy od 17. května 2021

       Milí žáci a zákonní zástupci od 17.5. dochází k dalším změnám a v organizaci chodu školy : 

       

      Vzdělávání – škola

      1. Od 17. 5. budou ve škole přítomni žáci celého prvního stupně, 6.B,7.B,8.B, 9.B ostatní distančně.
      2. Žáci přípravných tříd chodí do školy každý pracovní den.
      3. Nadále platí všechna pravidla k testování a nošení ochranných roušek

      Vzdělávání – školní družina

      1. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.
      2. Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí
      3. Obnovuje se provoz ranní družiny

      Školní stravování

      1. Žáci na prezenční výuce budou mít vždy zajištěné jídlo. V případě, že jídlo nechtějí, musí si ho odhlásit nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle: 530512632, nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz
      2. Žáci na distanční výuce nemají jídlo zajištěné a v případě potřeby si ho musí objednat, nejpozději do 14 hodin předešlého dne na www.strava.cz, případně na telefonním čísle : 530512632 , nebo na e-mailu: stravne@zsjundrov.cz . Jídlo si žák odnese v jídlonosiči domů. Výdej do jídlonosičů je od 13:30 do 14:00.

       

      Výše uvedené informace vychází z pokynů MŠMT : https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnost-175-final.pdf

                          

     • Organizace školy od 10. května 2021

      Milí žáci a vážení zákonní zástupci

      od 10.5. 2021 se vrací další třídy do prezenční výuky tak jak to tedy bude probíhat : 

      Vzdělávání – škola

      1. Bude probíhat v týdenních intervalech a to takto:
       1. Od 10.5. (dále liché týdny) budou přítomni ve škole žáci 1.A až 9.A, ostatní distančně.
       2. Od 17. 5. (dále sudé týdny) budou ve škole přítomni žáci 1.B až 9.B ostatní distančně.
       3. Žáci přípravných tříd chodí do školy každý pracovní den.

      Další informace k organizaci Vám zašlou třídní učitelé a těšíme se na Vás

      Pro 1. stupeň se nic nemění.

     • Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

       

      Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

      -             negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

      Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

      Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

      Přesné termíny testování žáků ZŠ Jasanová, kteří se hlásí na SŠ, budou oznámeny zákonným zástupcům žáků zprávou na Edupage.

       

     • Nástup do školy

      Dobrý den, máme za sebou  návrat do školy a první testování. 

      Děkuji všem za zdárnou přípravu a bezproblémový průběh. Velká pochvala dětem, byly velmi šíkovné :-).

       

     • Informace pro strávníky

      Od 12.4.2021 mají žáci, kteří budou v prezenční výuce odběr stravy ve škole. Žáci v distanční výuce mají možnost si obědy vyzvednout ve školní jídelně do přinesených nádob v čase od 13:30 do 14:00 

      Děkujeme 

     • Rotační výuka a rozdělení tříd 1. stupně od 12.4.2021

      Prezenční výuka ve škole ve dnech 12. - 16. 4. 2021: 0.A, 0.B, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A  (žáci ostatních tříd se vzdělávají distančně)

      Prezenční výuka ve škole ve dnech 19. - 23. 4. 2021: 0.A, 0,B, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B (žáci ostatních tříd se vzdělávají distančně)

      Informace k organizaci vzdělávání a způsobu testování budou zaslány ve  čtvrtek 8. 4. 2021 

 • © 2023 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace